Posts

Showing posts from 2007

Astersik TOF (The Future of Telephony) ebooks

Image

เชื่อมสาย E1 กับ Asterisk

เพิ่งจะมีโอกาสได้ต่อสาย E1 แต่มีปัญหาเยอะเหลือเกิน ไว้จะบ่นทีหลัง ตอนนี้บันทึกความรู้ไว้ก่อน
ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่า จะเชื่อมสัญญาณนั้น ควรจะรู้อะไรบ้าง?

ก่อนจะเชื่อมต่อระบบ ควรเตรียมตัวให้พร้อม หาข้อมูล ซึ่งสิ่งที่ควรทราบมีดังนี้Media typeLine decodingSignal typeSignals modeSwitch type
Media type
นิยมใช้ E-carrierเป็นส่วนใหญ่ สำหรับ T-carrierจะใช้ใน อเมริกา,เกาหลี ในญีปุ่นจะเรียกว่า J-carrier

E-carrier
E1 สายมีความเร็ว 2.048 Mbps มี 32 timeslot (หรือบางทีก็เรียกว่า circuit) เมื่อนำไปใช้กับ voice จะใช้ได้จริง 30 ช่อง (เรียว่า D-Channel)
ช่อง 0(TS0) ถูกใช้สำหรับ timing, CRC ช่อง 16 (TS16) ถุกใช้สำหรับ telecommunications signalling (เรียกกว่า B-Channel) เช่น CAS และ CCS ปัจจุบันจะนิยมใช้ CCS เป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ CCS มักใช้สำหรับ ISDN และ SS7 สาย E1 นี้ รู้จักในชื่อของ DSS1 หรือ E-DSS1 หรือ Euro-ISDN

ส่วน E3 นั้นจะมีความเร็ว 34.368 Mbps มี timeslot 480 ช่องต่อสาย


Line Decoding
E1
HDB3- High Density Bipolar of order 3 code พัฒนาจาก AMI มี spec ใกล้เคียงกับ b8zs **นิยมใช้
AMI- Alternate Mark Inversio…

Asterisk 1.2 VS Asterisk 1.4

What is difference between Asterisk 1.2 and Asterisk 1.4
jsmith post on version 1.2 vs 1.4 :
Asterisk 1.2 was branched in November of 2005, and since then has only received bug fixes (with a few minor exceptions). You'd really only want to use it if you have specific problems with Asterisk 1.4 that keep you from using it. In August of this year, Asterisk 1.2 will no longer be supported, except for security updates.

Asterisk 1.4 was branched from the trunk in December of 2006. Like 1.2, the 1.4 branch is only getting bug fixes at this time. Asterisk 1.4 *should* be stable and production ready, but a few people are still having some issues with it, and are still running Asterisk 1.2. Personally, Asterisk 1.4 is working great for me, and I'm recommending that people give it a try.and Asterisk 1.4 unveiled (by Tom Keating) and from few links (check below).

Asterisk 1.4 แยกมาจาก Asterisk 1.2 (November 2005) quality, performance, scalability and interoperability improvements 20 new fun…

Asterisk Distro

Trixbox
Links:http://www.trixbox.org
Trixbox is a business class IP PBX system based on the Asterisk Open Source PBX Software. trixbox CE is the original free, fully featured, open source PBX application platform system and the new trixbox Pro family (including the free SE version) is a hybrid-hosted solution aimed at reliability, ease of use, and supportability. From small systems with only a few analog lines and extensions to larger installs with multiple T1/E1 connections and hundreds of extensions, trixbox has a solution to meet your business needs.note: trixbox เดิมชื่อ asterisk@home
note:trixbox 2.2.4 เป็น CentOS 4.5 + Asterisk 1.2.x + FreePBX + SugarCRM
note: trixbox 2.4.0 (ยังไม่ release) จะใช้ CentOS 5.0 + Asterisk 1.4.x + FreePBX 2.3Elastix
Links:http://www.elastix.org/
Elastix is an appliance software that integrates the best tools available for Asterisk-based PBXs into a single, easy-to-use interface. It also adds its own set of utilities and allows for the creation of third par…

Originate tip

I found from http://forums.digium.com/viewtopic.php?t=16347
Lem__Mel suggest a tip to handle error on Originate command
* notice 'phoneNumber'

Action: Originate
Channel: Local/inChannel@call
Exten: outChannel
Context: call
Priority: 1
Variable: timeout=3
Variable: phoneNumber=SIP/henri

[call]
exten => outChannel,1,Dial(${phoneNumber}, ${timeout})
exten => outChanneln,GOTOIF((${DIALSTATUS} != ANSWER) ?erreur)
exten => outChannel,n(erreur),UserEvent(CALL_FAILED|Reason:${DIALSTATUS}|DetailedCause: ${HANGUPCAUSE});
exten => inChannel,1,Answer()
exten => inChannel,n,WaitMusicOnHold(3600)
exten => inChannel,n,Hangup()

Hello Vista! 32-bit or 64-bit - Which one?

Image
My Windows 2003 just gone. It's good chance to use Vista! Windows Vista 32 bit or 64 Bit? which one for me?here is answer: Windows Vista Benchmark: 64-bit Faster Than 32-Bit32 bit Windows Vista VS 64 bit Windows VistaChoosing between Windos Vista 32-bit and 64-bit EditionsWindows Vista RTM Software Compatibility List

So.... Why I should to use Windows Vista 64-bit?If I have RAM more than 4 GB (up to 128 GB) Need to use specialized 64-bit programs, e.g. Photoshop, AutoCAD, 3D Animation, etc... Extreme used! High stable Server, Database Server. 24/7, no shutdown! PC Game? Forget it! Faster more than 32 bit.... 20%Haha, that's not any match to me. I use Vista 32-bit!Haha, sound like Vista 64-bit is not any match to me. I use Vista 32-bit!

ACHI config

just confuse some config on my bios setting. My harddisk is ST380811AS and it support for NCQ (Native Command Queuing) technology, but I never use it!

I found the useful link - http://www.atomicmpc.com.au/forums.asp?s=2&c=8&t=18198 (Post by Arcerious)


1. SATA RAID / AHCI Mode
OPTIONS
- RAID - Set the onboard SATA controller to RAID mode.
- AHCI - Set the onboard SATA controller to AHCI mode. Advanced Host Controller Interface (AHCI) is an interface specification that allows the storage driver to enable advanced Serial ATA features such as Native Command Queuing and hot plug. For more details about AHCI, please visit Intel's website.
- Disabled - Set the onboard SATA controller to IDE mode. (Default value)

2. SATA Por t0-3 Native Mode
OPTIONS
- Enabled - Set SATA Port0~3 to operate at Native IDE mode.
- Disabled Set SATA Port0~3 to operate at Legacy IDE mode. (Default value)

3. Onboard SATA/IDE Crtl Mode
OPTIONS
- IDE - Set the SATA channel to IDE mode. (Default value)
- AHCI - Set the…

Trixbox - Fix Invalid user/password in Package Management

Image
Package manager in Trixbox is easy to use. I like it. But I can’t access to package manger since few weeks. Trixbox show error message “Invalid user/password”This effect most people world-wide because the system have not found Web Service to authenticate a user.To fix this just modify file/var/www/html/maint/includes/functions/captureSoapIPURLList.php

Change from

$url = array('http://trixbox.com', 'http://66.28.209.215');
To
$url = array('http://trixbox.org', 'http://66.234.135.90');
Try login again, it back for now!


Thank package-manager-problems-solve thread in Trixbox’s forum.

Top 25 Projects from SourceForce!

Top 25 Projects:1. Azureus
https://sourceforge.net/projects/azureus
Azureus is a powerful, full-featured, cross-platform bittorrent client.

2. phpMyAdmin
https://sourceforge.net/projects/phpmyadmin
phpMyAdmin is a tool written in PHP intended to handle the
administration of MySQL over the Web. Currently it can create and drop
databases, create/drop/alter tables, delete/edit/add fields, execute any
SQL statement, manage keys on fields.

3. Notepad++
https://sourceforge.net/projects/notepad-plus
Notepad++ is a generic source code editor (it tries to be anyway) and
Notepad replacement written in C++ with the win32 API. The aim of
Notepad++ is to offer a slim and efficient binary with a totally
customizable GUI.

4. OpenProj - Project Management
https://sourceforge.net/projects/openproj
OpenProj by Projity is a desktop replacement of Microsoft Project.
OpenProj has equivalent functionality, a familiar user interface and
even opens existing MSProject files. OpenProj is interoperable with
Project, with a Gantt C…

Python for S60 1.4.0 released!

Python for S60 1.4.0 just released! The webpage Python for S60 said the version has been signed and bug fixed!

You can download Python for S60 1.4.0 here. pys60-1.4.0_src.zip
PythonForS60_1_4_0_2ndEdFP2.sis
PythonForS60_1_4_0_2ndEdFP3.SIS
PythonForS60_1_4_0_2ndEd.sis
PythonForS60_1_4_0_3rdEd.sis
PythonForS60_1_4_0_doc.pdf
PythonForS60_1_4_0_SDK_2ndEdFP2.zip
PythonForS60_1_4_0_SDK_2ndEdFP3.zip
PythonForS60_1_4_0_SDK_2ndEd.zip
PythonForS60_1_4_0_SDK_3rdEd_ARMV5.zip
PythonForS60_1_4_0_SDK_3rdEd.zip
PythonScriptShell_1_4_0_2ndEdFP2.sis
PythonScriptShell_1_4_0_2ndEdFP3.sis
PythonScriptShell_1_4_0_2ndEd.sis
PythonScriptShell_1_4_0_3rdEd.sis
PythonScriptShell_1_4_0_3rdEd_unsigned_freedevcert.SIS
release_notes_1_4_0.txt
If you would like to download all files I have collect as a file. You can download at http://files-upload.com/files/441344/pys60_1.4.0.zip
** Please check latest version before download! **Links
Let's run Python on Mobile by morning_glory and bpitk. This is a cool blog! It relates Python fo…

E1/T1 - WAN line protocol

Just note:
WAN protocol hasVoice CAS, MFC/R2, PIR, ATM, Frame Relay, X.25, HDLC, PPP, SS7, Transparent bit-stream, BSC. Next protocol’s layer have IP/IPX over Frame Relay/ PPP/ HDLC/ X.25, X.25 over Frame Relay (Annex G), BSC over X.25 (DMT and TCOP), SNA over X.25, PPPoE, PPPoA, IP over ATM.
E1/T1/J1 signal statusALOSV: Loss of Signal alarmLOS: Receive Loss of SignalALTLOS: Alternate loss of Signal StatusOOF: Out of FrameRED: Telco Red Alarm conditionAIS: Alarm Indication SignalOOSMFV: Loss of Signaling MultiframeOOCMFV: Loss of CRC MultiframeOOOFV: Out of Off-Line FrameRAIV: Receive Loss of SignalYEL: Receive Telco Yellow Alarm
RJ 45 E1/T1 Pinouts
port A

1: RTIP 2: RRING 4: TTIP 5: TRING
port B
3: RTIP 6: RRING 7: TTIP 8: TRING
To cross cable or back to back cable, you can do it by swap between RTIP, RRING and TTIP, TRING check E1/T1 cross cable and How to cross lan cable and E1/T1/J1 cable or ss7box user guide (tapping line).

Thailand's IDC lists

RHEL Kernel - EL or ELsmp?

EL use for Single CPU, old (PI, PII, Celeron). The kernel type is called ‘non-SMP kernel’.ELsmpuse for Multi core processor(dual core) or HT(HyperThreding). SMP is common from Symmetric multiprocessingEL or ELsmp? I don't know. Check your CPU! just that!More Resource
Linux SMP Howto
Linux Parallel Processing Using SMP
Linux and symmetric multiprocessing

Embedded Linux - uClinux with Blackfin

Wow! I would like to Embedded Linux/Microcontroller playground. It has an interested Linux name uClinuxWhat is uClinux?
The original uClinux was a derivative of Linux 2.0 kernel intended for microcontrollers without Memory Management Units (MMUs). However, the Linux/Microcontroller Project has grown both in brand recognition and coverage of processor architectures. Today's uClinux as an operating system includes Linux kernel releases for 2.0 2.4 and 2.6 as well as a collection of user applications, libraries and tool chains…At the beginning, uClinux has been port for most Motorola’s microprocessor (e.g. Motorola MC68328 (DragonBall Integrated Microprocessor) which most use in Palm PDA devices (you can check Palm’s CPU here). Currently, Analog Devices is a company who develop microprocessors, a popular series is ‘Blackfin’.
Blackfin® Processors embody a new breed of 16/32-bit embedded processor, ideally suited for products where a convergence of capabilities are necessary – multi-for…

Change Intel Internal Modem to X100P

I found from this link.

just modify source code zaptel/wcfxo.c

change from
static struct pci_device_id wcfxo_pci_tbl[] __devinitdata = {
{ 0xe159, 0x0001, 0x8085, PCI_ANY_ID, 0, 0, (unsigned long) &wcx101p },
{ 0x1057, 0x5608, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, (unsigned long) &wcx100$ };

to
static struct pci_device_id wcfxo_pci_tbl[] __devinitdata = {
{ 0xe159, 0x0001, 0x8085, PCI_ANY_ID, 0, 0, (unsigned long) &wcx101p },
{ 0xe159, 0x0001, 0x8086, PCI_ANY_ID, 0, 0, (unsigned long) &wcx101p },
{ 0x1057, 0x5608, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, (unsigned long) &wcx100$ };

Thank you!

Asterisk card (Sheet, Cheat, Reference card)

Image
Asterisk has number of command. Are you remembering all command? Is it better if you have a reference card?

Asterisk Reference Card (PDF)
Asterisk Reference Card (PDF)
TrixBox Cheat Sheet
Thank you people who do this!

Asterisk: Slove Line always hang-up

open /usr/asterisk/zapata.conf then insert below lines

busydetect=yes
busycount=5

busydetect: If enabled, Asterisk will analyze the audio coming in on the line during a call or a dial attempt to attempt to recognize busy signals. This is useful on analog trunk interfaces both to detect a busy signal when dialing out, and for detecting when the person has hung up. See also Disconnect Supervision. Be sure that you don't use this on digital interfaces like QuadBri cards and so on. Otherwise you will run in "broken calls" problems. default=no

busycount: This option requires busydetect=yes. You can specify how many busy tones to wait before hanging up. The default is 3, but better results can be achieved if set to 6 or even 8. The higher the number, the more time is needed to detect a disconnected channel, but the lower the probability mistaking some other sound as being a busy tone.another parameter? Please visit http://www.voip-info.org/wiki/index.php?page=Asterisk+config+zapat…

Opensource SoftSwitch

Asterisk

Asterisk is the most popular and extensible open source telephone system in the world, offering flexibility, functionality and features not available in advanced, high cost proprietary business systems. Asterisk is a complete IP telephony platform for business, and can be downloaded for free. URL: http://www.asterisk.org/


FreeSWITCH

FreeSWITCH is an open source telephony platform designed to facilitate the creation of voice and chat driven products scaling from a soft-phone up to a soft-switch. It can be used as a simple switching engine, a media gateway or a media server to host IVR applications using simple scripts or XML to control the callflow.

We support various communication technologies such as SIP, H.323, IAX2 and GoogleTalk making it easy to interface with other open source PBX systems such as sipX, OpenPBX, Bayonne, YATE or Asterisk. URL: http://www.freeswitch.org/


yate

yate is a next-generation telephony engine; while currently focused on Voice over Internet Protocol (VoIP…

How to cross lan cable and E1/T1/J1 cable

Image
* E1 lines are specified for 120 ohm cables, so a CAT-5 or CAT-5e cable (100 ohm) is out-of-spec and thus not recommended for anything beyond lab use.
try Cables and Connectors for T1/E1 PRI Interface, ISDN PRI, Serial, WAN, IDSL

E1/T1 cross cable

Image
** credit: http://www.corelatus.com/gth/faq/web_faq.html **


LAN cable
LAN Cross cable

E1/T1 Cross cable

(1 -> 4, 2 -> 5)

** E1 lines are specified for 120 ohm cables, so a CAT-5 or CAT-5e cable (100 ohm) is out-of-spec and thus not recommended for anything beyond lab use.


Another links
Cables and Connectors T1/E1 PRI Interface related, e.g. ISDN PRI, Serial, WAN, IDSL, etc...
Tech Info - LAN Pinouts
Communication Wiring Color Codes (Cat 5 & 5e Network)
Making a patch cable
RJ45 Pin Designations
Ethernet CAT5 Cabling
ชุมนุมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Lan Pinout

Dialogic card

Image
Just take a photo with another one card - Dialogic card!
This card use ISA interface, very old one

Intel Dialogic D/160SC-LS Analog Trunk Board16 Ports Per CardState-of-the-art DSP (Digital Signal Processor) TechnologyResource SharingReliable DTMF Detection and DTMF Cut-ThroughUse Multiple Boards in a Single PC

very large card for PC!

Sangoma A102's photo

Image
Sangoma A102 have 2 E1/T1/J1 slot


Anonymouse Surf!

Image
In Thailand, if you surf the website which government think it not good, they will block it. For example, we can’t visit youtube in Thailand!If you try to visit blocked website you will force redirect to http://w3.mict.go.th/ci/blocked.html
if you don't know ICT url address, very easy just go to youtube.com, metacafe.com (All has been blocked!)

How we can visit these websites?
So easy! If you need to visit these website, you need a proxy server! Another benefit is you can hide IP Address. (If the proxy is fully anonymous proxy)
Here is some software lists


Hide IPstart from $25.95 Hide IP Platinum is the software you are looking for! Keeping your privacy is simple and easy: the only thing you need to do is open Hide IP Platinum. Hide IP Platinum will find the proxy server available to you and set it as your proxy server automatically. There is nothing need you to concern. Hide IP Platinum have done everything for you!
Easy-Hide-IP$19.95 USD per year

Easy-Hide-IP - Secures and Anonymizes a…